Процедура по валидиране

Какво представлява валидирането?


От 1 януари 2015 г. е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Целта на валидирането е да се установи съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по част или за цяла професия.
Право да извършват валидиране имат и центровете за професионално обучение.
Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие” към Пропър Дивелопмънт ООД ще извършва валидиране по професии, по които е провеждал или провежда обучение.
Етапите, които ще включва процедурата по валидиране са, както следва:

  1. Определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности.
  2. Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с държавните образователни изисквания по съответната професия.
  3. Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности.
  4. Проверка при необходимост на компетентности, за които няма доказателства.
  5. Допълнително обучение (при необходимост).
  6. Полагане на изпити – по теория и по практика на професията.
  7. Издаване на документ за валидиране на професионалните компетентности.

След валидирането ще се издават Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация или Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия. Предстои актуализиране на Наредба №4 за документите за системата на народната просвета, които са свързани с издаването на Свидетелство и Удостоверение за валидиране.
Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие” към Пропър Дивелопмънт ООД ще стартира процедурата по валидиране на професионални знания, умения и компетентности след приемане на единните образци на издаваните документи.

Процедура по валидиране
5 (100%) 1 vote