Процедура по валидиране

Какво представлява валидирането на знания?

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Целта на валидирането е да се установи съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по част или за цяла професия.

Право да извършват валидиране имат и центровете за професионално обучение. Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие” към Пропър Дивелопмънт ООД ще извършва валидиране по професии, по които е провеждал или провежда обучение.
Етапите, които ще включва процедурата по валидиране са, както следва:

  1. Определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности.
  2. Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с държавните образователни изисквания по съответната професия.
  3. Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности.
  4. Проверка при необходимост на компетентности, за които няма доказателства.
  5. Допълнително обучение (при необходимост).
  6. Полагане на изпити – по теория и по практика на професията.
  7. Издаване на документ за валидиране на професионалните компетентности.

След валидирането ще се издават Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация или Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия. Предстои актуализиране на Наредба №4 за документите за системата на народната просвета, които са свързани с издаването на Свидетелство и Удостоверение за валидиране.

Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие” към Пропър Дивелопмънт ООД ще стартира процедурата по валидиране на професионални знания, умения и компетентности след приемане на единните образци на издаваните документи.

Издавани документи

Признаването на степен за професионална квалификация или професионална квалификация по част от професия се извършва чрез издаване на:

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец): издава се на лице, когато след успешно положени държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация, са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия(образец): издава се на лице, когато след успешно положени изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията, са установени дна или няколко единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по част от професия.

Такси за валидиране на знания

Процедурата по валидиране на професионални знания, умения и компетентности се извършва по индивидуално запитване!

За контакти и по-подробна информация: тел. +359 887 10 77 66 и тел. +359 886 18 66 77 или offic[email protected]

ПОПУЛЯРНИ КУРСОВЕ

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма