От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”

Съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Център за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие“ към Пропър Дивелопмънт ООД е одобрен Доставчик на обучение по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съгласно ПМС № 280/2015 г. и има право да провежда професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или професионална квалификация за част от професия по следните професии:

• професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“;
• професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“;
• професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на сладкарски изделия“;
• професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Декорация на сладкарски изделия“;
• професия „Карвинг-декоратор“, специалност „Декорация на органични материали“
• професия „Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене“;
• професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“;
• професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“;
• професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“.

Заявление за кандидатстване по проект “Ваучери за заети лица”

Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта: az.government.bg

Бланка на заявлението можете да намерите ТУК.
Заявлението се подава по електронен път или на хартия – лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него.

Условия за участие в проект “Ваучери за заети лица”

Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Вид обучение:
Професионална квалификация за:
Продължителност Номинална стойност на ваучера Съфинансиране по ОП РЧР 2014-2020 – 85% Съфинансиране от приносителя на ваучера – 15%
Първа степен 300 учебни часа 600,00 лв. 510,00 лв. 90,00 лв.
Втора степен 660 учебни часа 1200,00 лв. 1020,00 лв. 180,00 лв.
Трета степен 960 учебни часа 1800,00 лв. 1530,00 лв. 270,00 лв.
Част от професия по първа квалификационна степен 200 учебни часа 400,00 лв. 340,00 лв. 60,00 лв.
Част от професия по втора квалификационна степен 300 учебни часа 600,00 лв 510,00 лв. 90,00 лв.
Част от професия по трета квалификационна степен 600 учебни часа 1125,00 лв. 956,25 лв. 168,75 лв.

Изисквания към заети лица за включване в обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”:

  • До обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности се допускат заети лица, които отговарят на условията на процедурата;
  • Не се допуска до обучение лице, което е включвано в идентично обучение по проекти и програми, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или друг публичен източник. Посоченият курс, в който лицето желае да бъде включено, не трябва да съвпада със завършени предишни курсове за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация;
  • Включване на лице в обучение се допуска след като бъде установено, че притежаваната от него завършена образователна степен е равна или е по-висока от минимално изискуемото входящо образователно равнище за придобиването на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част от професия, в съответствие с разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение.

Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация. Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

Пълните условия за кандидатстване, можете да намерите ТУК.

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма