Издавани документи от „Европейска Академия за Обучение и Развитие“ (ЕАОР) към Пропър Дивелопмънт ООД

Издавани документи

След завършване на професионалното обучение и проверка на придобитите знания, Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие” издава следните документи, които са в пълно съответствие с Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета:

  • Удостоверение за професионално обучение: издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Образец на Удостоверението.
  • Свидетелство за професионална квалификация: издава се на лице, придобило професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия (чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Образец на Свидетелството.

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма